• شرح وظایف

   1. معاینات ناشی از نزاع، تصادف، حوادث شغلی

   2. معاینات بالینی در منازل، بیمارستان‌ها و سایر اماکن

   3. معاینات روان‌پزشکی

   4. معاینات از کار افتادگی

   5. معاینات اختصاصی زنان

   6. معاینات اختصاصی مردان

   7. معاینات تحمل حبس و شلاق و استعلاجی زندانیان

   8. تعیین سن

   9. تعیین رشد جسمانی

   10. تعیین نقص عضو

   11. تعیین ارش

   12. بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضائیه

   13. معاینات اجساد

   14. کالبد گشایی اجساد

   15. صدور مجوز سقط درمانی

   16. نسبت پدر فرزندی

   در بخش آزمایشگاه خدمات زیر به مردم ارائه می‌شود:

   1. آزمایشات استخدامی
   2. آزمایشات قبول فرزندی
   3. تست الکل
   4. تست مرفین
   5. آزمایشات مواد مخدر به روش TCL
   6. آزمایشات تجسس اسپرم
   7. آزمایشات گروه خونی
   8. آزمایشات بارداری
   9. آزمایشات VDRL
   10. آزمایشات سم شناسی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک.................

   دربخش تشریح در حال حاضر یک سردخانه با مساحت 90متر مکعب جهت نگهداری اجساد موجود میباشد و در حال ساخت یک سردخانه110متر مکعبی جهت تفکیک اجساد بلاصاحب و ناشناس نیز میباشیم و یک سالن جهت معاینه و کالبد گشایی اجساد موجود می باشد.آمار معاینات اجساد وکالبدگشایی در بخش تشریح ماهیانه حدود60 جسد و 25 کالبد گشایی انجام می گردد.

   در بخش رادیولوژی به‌طورمتوسط سالانه 462 کلیشه عکس از ارباب رجوع گرفته می شود و رایولوژی پرتابل نیز جهت عکسبرداری از اجساد فعال می باشد.

   در بخش کمیسیون پزشکی در حال حاضر ارائه خدماتی به شرح ذیل انجام میگردد :

   1-تعیین نقص عضو و ارش

   2-کمیسیون‌های روانپزشکی (توانایی تنظیم سند،گواهی رشد روانی زوجین ،مسئولیت کیفری و ضعیت روحی و روانی جهت اداره امور اموال)

   3 – سقط درمانی

   4- کارشناسی علت فوت

   5- کمیسیون حوادث شغلی ،نزاع، تصادفات

   6- قصور پزشکی

   7- کمیسون تحمل حبس و شلاق

   8- انحرافات جنسی

   9- تعیین سن

   10 -کمیسیون از کار افتادگی