FA | EN | AR
سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 45
جمع بازديدها تاكنون: 193677
 1738 بازدید

ردیف

واحد/ بخش

مدیر واحد

شماره تلفن

دورنگار

شماره داخلی

1

مدیر كل

دكتر محمود مىتظري

077-33445450

33445448

12

2

معاونت مالی و اداري

ابراهیم غريبي

077-33445449

"

13

3

حسابداری

فریدون انصاری

077-33445449

"

33

4

تدارکات و کارپردازها

ابوذر امیدوار

077-33445449

"

26

5

آمار

حوا فقیه

077-33445449

"

31

6

کارگزینی

پگاه دهقان

077-33445449

"

31

7

رایانه

ظاهر ربیعی

077-33445449

"

21

8

دبیرخانه

سمیه افهمی

077-33445449

"

30

9

حفاظت و اطلاعات

ابراهیم غريبي

077-33445449

"

13

10

آزمایشگاه

زهرا محمدی

077-33445449

"

40

11

کمیسیون

مجید بدیه

077-33445449

"

38

12

روابط عمومی

بهروز جوکار

077-33445449

"

26

13

امین اموال

عزیز الله سرطاوی

077-33445449

"

41

14

مسیول بخش معاینات

دکتر رویا آزاد روش

077-33445449

"

29

15

پزشکی قانونی دشتستان

دكتر خضر خليلي

077-34251648

 

 

16

پزشکی قانونی کنگان

دکتر زین العابدین رضایی

077-37230410

 

 

17

پزشکی قانونی گناوه

دكتر اسماعيل منصوری زاده

077-33142500

 

 

18

پزشکی قانونی تنگستان

دكتریعقوب امیری

077-35223581

 

 

19

پزشکی قانونی دشتی

دكترعلي اكبر امینی

077-35324635

 

 

20

پزشکی قانونی دیر

دكتر علي راستگو

077-35423999

 

 

22

پزشکی قانونی جم

دكتر سيد عبدالرضا حميدي

077-37623844

 

 

 

 

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: بوشهر، ميدان آزادي( ضلع جنوبي) کدپستی: 7518859353
تلفن: 33445450، دورنگار: 33445448، کد: 077 ایمیل: bu@lmo.ir
پیام کوتاه: 20001372